Cele i zadania Koła

Głównym celem Studenckiego Koła Naukowego Detonator jest rozbudzanie zainteresowania studentów AGH Kraków pracą naukowo-badawczą w zakresie szeroko pojętej techniki strzałowej i cywilnych materiałów wybuchowych. Zadaniem Koła jest w szczególności:

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie używania, produkcji, badania i bezpieczeństwa materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w różnych gałęziach gospodarki,
  • rozwijanie kompetencji samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego podejścia do rozpatrywanych zagadnień,
  • współpraca naukowa i organizacyjna oraz integracja pomiędzy studentami AGH Kraków a studentami i organizacjami z innych krajowych oraz zagranicznych uczelni i jednostek badawczych,
  • ścisła współpraca z przedsiębiorstwami oraz organizacjami związanymi z bezpiecznym stosowaniem, produkcją, badaniem i oceną oddziaływania skutków detonacji na otoczenie.

Powyżej przedstawione zadania Koła Naukowego Detonator są realizowane poprzez m.in.:

  • ścisłą współpracę Koła z władzami Wydziału i Uczelni, Samorządem Studenckim, Pracownią Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko, Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych ze stacją badawczo-dydaktyczną w Regulicach oraz stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi działającymi na krajowych i zagranicznych uczelniach i instytutach badawczych,
  • prowadzenie i realizację przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac badawczych pod opieką opiekuna, pracowników naukowo-dydaktycznych i specjalistów z danej dziedziny,
  • organizację i udział w warsztatach naukowych, wykładach, konferencjach, spotkaniach dyskusyjnych, wyjazdach technologicznych, praktykach studenckich oraz innych wydarzeniach o charakterze zgodnym z działalnością Koła Naukowego,

oraz inne działania naukowo-badawcze oraz organizacyjne zgodne ze Statutem Koła Naukowego.

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej
i Materiałów Wybuchowych Detonator

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Budynek A4 - II p. - pok. 214

e-mail: detonator@agh.edu.pl